Tìm thấy 13 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
3
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
5
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
6
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
7
Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
8
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
9
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
10
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình kinh tế
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
11
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
12
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chưng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
13
Điều chỉnh tên Dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư