Tìm thấy 33 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
2
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
3
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
4
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
5
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
6
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
7
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
8
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
9
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
10
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
11
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
12
Quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
13
Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
14
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 4
15
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
Mức độ 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư