Tìm thấy 878 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
32
Cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
33
Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
34
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
35
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
36
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
37
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
38
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
39
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
40
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
41
Thực hiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
42
Thực hiện cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
43
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
44
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
45
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội