Tìm thấy 878 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
571
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Nuôi con nuôi
Mức độ 4
572
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X Quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
573
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X Quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
574
Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
575
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
576
Khai báo Thiết bị X Quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
577
Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 4
578
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 4
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Mức độ 3
579
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Mức độ 3
580
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Mức độ 3
581
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
582
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
583
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
584
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 3
585
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ