Tìm thấy 693 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
571
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
572
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
573
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
574
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
575
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
576
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
577
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
578
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
579
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
580
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
581
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
582
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
583
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
584
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 3
585
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh vực Tư pháp