Tìm thấy 825 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
571
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
572
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
573
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
574
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
575
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
576
Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
577
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật vê doanh nghiệp; thay đổi vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
578
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật vê doanh nghiệp; thay đổi vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
579
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
580
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
581
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử
Mức độ 3
582
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý
Mức độ 3
Sở Xây dựng
Quy hoạch kiến trúc
Mức độ 4
583
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Mức độ 4
584
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Mức độ 3
585
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung trên giấy chứng nhận)
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản