Tìm thấy 575 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
47
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
48
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
49
Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
50
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
51
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
52
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
53
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 4
54
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 4
55
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
56
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm
Mức độ 3
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
57
Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
58
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm
Mức độ 3
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
59
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
60
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm
Mức độ 3
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng