Tìm thấy 878 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
47
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
48
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
49
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
50
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
51
Cấp lại Thẻ công chứng viên.
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
52
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
53
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
54
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
55
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể.
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
56
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
57
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
58
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
59
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
60
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng