Tìm thấy 693 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
61
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
62
Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
63
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
64
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
65
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
66
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
67
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
68
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công nhận PCGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
69
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công nhận PCGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
70
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Bao gồm Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện)
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công nhận PCGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
71
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công nhận PCGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
72
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Công nhận PCGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
73
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
74
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
75
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lĩnh Vực Công nghiệp tiêu dùng