Tìm thấy 878 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
61
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
62
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
63
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
64
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
65
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
66
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 4
67
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
68
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
69
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
70
Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
71
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
72
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 4
73
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
74
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục
Mức độ 3
75
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy phép hoạt động giáo dục