Tìm thấy 825 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
92
Cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
93
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
94
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
95
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
96
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
97
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
98
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
99
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
100
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
101
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường, xin học lại, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và miễm giảm học phí cho học sinh
Mức độ 3
102
Thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh THPT các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường, xin học lại, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và miễm giảm học phí cho học sinh
Mức độ 3
103
Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường, xin học lại, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và miễm giảm học phí cho học sinh
Mức độ 3
104
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường, xin học lại, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và miễm giảm học phí cho học sinh
Mức độ 3
105
Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường, xin học lại, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và miễm giảm học phí cho học sinh