Tìm thấy 2623 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn
Mức độ 2
Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
Mức độ 2
Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC
Mức độ 2
Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC
Mức độ 2
Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Mức độ 2
Làm rõ hồ sơ dự thầu
Loading...