Tìm thấy 2480 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 2
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
Mức độ 2
Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Loading...