Tìm thấy 2627 thủ tục

Mức độ 3
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình phụ trợ trong các cơ sở tôn giáo, đối với công trình có thời hạn
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 2
Cấp Giấy phép xây dựng trường hợp theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thi
Mức độ 2
Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình sửa chữa, cải tạo
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình
Mức độ 2
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
Mức độ 2
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Loading...