Tìm thấy 2662 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Mức độ 2
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Loading...