Tìm thấy 2623 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 2
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 2
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 2
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên ngành
Mức độ 2
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá
Mức độ 2
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 2
Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
Mức độ 2
Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Loading...