Tìm thấy 2096 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình kinh doanh)
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. (Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất)
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Trường hợp bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Mức độ 2
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 4
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/ năm
Mức độ 3
Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Loading...