Tìm thấy 2096 thủ tục

Mức độ 2
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Mức độ 3
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại thẻ an toàn điện
Mức độ 3
Cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Mức độ 3
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương
Mức độ 3
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ
Mức độ 2
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi bậc an toàn thẻ an toàn điện
Loading...