Mức độ 3  Cho phép họp báo (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: TTBC05
Lượt xem: 450
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện - Trực tiếp Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính.
- Qua Một cửa điện tử
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Chậm nhất là 6 giờ trước giờ họp báo
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận họp báo
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Bước 1: Tổ chức, công dân Việt Nam ở tỉnh (nộp hồ sơ tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định), địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, Phố 4 phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

  Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận cho họp báo phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.


 

Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau:
- Địa điểm họp báo
- Thời gian họp báo
- Nội dung họp báo
- Người chủ trì họp báo

File mẫu:

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí