Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5056 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
382320182063
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Gia Viễn).
 • HÀ VĂN HIỆP
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 08:14:09
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 08:14:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:24:01
  Hồ sơ 382320182063 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
17
382320182144
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 15:17:34
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 15:17:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:22:50
  Hồ sơ 382320182144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
18
382320182220
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ YẾN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 09:39:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 09:39:02
 • - Ngày dự kiến trả: 12/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:20:46
  Hồ sơ 382320182220 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
19
382320182215
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Gia Viễn).
 • NGUYỄN THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 11:12:00
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 11:12:00
 • - Ngày dự kiến trả: 13/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:19:42
  Hồ sơ 382320182215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
20
382320182214
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Gia Viễn).
 • BÙI THÙY LIÊN
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 11:03:45
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 11:03:45
 • - Ngày dự kiến trả: 09/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:19:42
  Hồ sơ 382320182214 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
21
382320182213
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Gia Viễn).
 • BÙI THÙY LIÊN
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 10:55:05
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 10:55:05
 • - Ngày dự kiến trả: 13/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:19:42
  Hồ sơ 382320182213 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
22
382320182167
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN CÔNG HOAN
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 15:21:29
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 15:21:29
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:17:38
  Hồ sơ 382320182167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
23
382320182159
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • BÙI THÙY LIÊN
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 11:10:28
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 11:10:28
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:12:19
  Hồ sơ 382320182159 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
24
382320182157
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • BÙI THÙY LIÊN
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 10:19:35
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 10:19:35
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:12:19
  Hồ sơ 382320182157 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
25
382320182156
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ YẾN
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 10:13:13
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 10:13:13
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:12:19
  Hồ sơ 382320182156 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Gia Viễn
26
382325182447
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Yên Mô).
 • PHẠM THỊ ĐẦN
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 15:24:13
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 15:24:13
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 07:57:43
  Hồ sơ 382325182447 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Mô
27
384013180204
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai tử
 • VŨ THỊ THƯỜNG (164605710)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 13:43:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 13:43:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 13:43:56
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:44:49
  Hồ sơ 384013180204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
28
384013180148
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ NHÂM (164530105)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 15:39:05
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 15:39:42
  Hồ sơ 384013180148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
29
384013180147
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM MINH CHÍNH (037090003676)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 14:13:26
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:24:16
  Hồ sơ 384013180147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
30
384514180035
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • ĐỖ XUÂN DỊCH (161743605)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 16:20:53
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:55:58
  Hồ sơ 384514180035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào