Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
384502181735
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGÔ THẾ QUANG
 • - Ngày nộp: 10/05/2018 15:56:07
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2018 15:56:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:56:07
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181735 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
47
384502181734
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN MẠNH TUẤN
 • - Ngày nộp: 10/05/2018 14:44:39
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2018 14:44:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 14:44:39
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181734 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
48
384502181712
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • Hoàng Thị Bích Ngọc
 • - Ngày nộp: 10/05/2018 10:15:44
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2018 10:15:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:15:44
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181712 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
49
384502181711
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM TRUNG DŨNG
 • - Ngày nộp: 10/05/2018 09:59:24
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2018 09:59:24
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:59:24
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181711 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
50
384502181708
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐINH XUÂN THÁI
 • - Ngày nộp: 10/05/2018 08:44:28
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2018 08:44:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:44:28
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181708 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
51
384502181705
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐINH VĂN ÂN
 • - Ngày nộp: 09/05/2018 15:28:16
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2018 15:28:16
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 15:28:16
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181705 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
52
384502181700
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRỊNH THỊ LIÊN
 • - Ngày nộp: 09/05/2018 08:43:48
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2018 08:43:48
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 08:43:48
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181700 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
53
382001170018
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • NGUYỄN VĂN ĐỨC
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:41:48
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:41:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:41:48
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:27:26
  Hồ sơ 382001170018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
54
382001170019
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • PHẠM ANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:46:23
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:46:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:46:23
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:27:03
  Hồ sơ 382001170019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
55
382001170020
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:49:15
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:49:15
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:49:15
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:26:45
  Hồ sơ 382001170020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
56
382001170021
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • NGUYỄN THỊ MỸ HIÊN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:54:31
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:54:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:54:31
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:26:18
  Hồ sơ 382001170021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
57
382001170022
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • ĐINH QUANG SƠN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:57:02
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:57:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:57:02
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:25:46
  Hồ sơ 382001170022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
58
382001170023
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • TRẦN THÁI SƠN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:01:02
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:01:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:01:02
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:25:00
  Hồ sơ 382001170023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
59
382001170024
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • BÙI VĂN NGỰ
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:04:48
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:04:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:04:48
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:24:32
  Hồ sơ 382001170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
60
382327181970
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN TRỌNG HÙNG
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 09:04:48
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 09:04:48
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 09:04:48
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:55:27
  Hồ sơ 382327181970 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan