Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
676
382322183483
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • TRƯƠNG VĂN HỮU
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 15:52:38
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 15:52:38
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:34:36
  Hồ sơ 382322183483 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
677
382322183484
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • TRẦN GIA TÙNG (TC)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 15:53:39
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 15:53:39
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:33:44
  Hồ sơ 382322183484 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
678
382322183485
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • TRẦN GIA TÙNG
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 15:54:34
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 15:54:34
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:33:21
  Hồ sơ 382322183485 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
679
382322183486
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • ĐOÀN THÁI HOÀNG
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 15:55:51
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 15:55:51
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:32:57
  Hồ sơ 382322183486 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
680
382322183487
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN VĂN HỢP (CN)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 15:57:44
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 15:57:44
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:32:22
  Hồ sơ 382322183487 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
681
382322183488
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • PHẠM QUANG ĐẠO (TK)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 16:00:38
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 16:00:38
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:30:22
  Hồ sơ 382322183488 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
682
382322183489
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • PHẠM VĂN XUÂN (TC)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 16:01:47
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 16:01:47
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:29:48
  Hồ sơ 382322183489 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
683
382322183490
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN THỊ NGỌC (TC, CLTRANG 4)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 16:03:58
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 16:03:58
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:29:12
  Hồ sơ 382322183490 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
684
382322183491
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN VĂN HÀ (CN)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 16:21:35
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 16:21:35
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:28:28
  Hồ sơ 382322183491 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
685
384224181033
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • TRẦN VĂN CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 14:14:03
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 14:14:03
 • - Ngày dự kiến trả: 22/08/2018 14:14:03
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:28:04
  Hồ sơ 384224181033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Lạng Phong
686
382322183492
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • HOÀNG KHẮC TÚ (CN)
 • - Ngày nộp: 18/08/2018 16:23:10
 • - Ngày tiếp nhận: 18/08/2018 16:23:10
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:27:58
  Hồ sơ 382322183492 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Kim Sơn
687
384224181038
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • NGUYỄN THỊ TÙY
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 16:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 16:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 22/08/2018 16:24:32
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:27:49
  Hồ sơ 384224181038 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Lạng Phong
688
384224181030
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh
 • LÃ XUÂN HỒNG
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 13:54:37
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 13:54:37
 • - Ngày dự kiến trả: 21/08/2018 13:54:37
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:26:54
  Hồ sơ 384224181030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Lạng Phong
689
384224181034
 • - Về việc: 13. Thủ tục đăng ký lại khai sinh
 • LÊ ANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 16:18:38
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 16:18:38
 • - Ngày dự kiến trả: 27/08/2018 16:18:38
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:26:38
  Hồ sơ 384224181034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Lạng Phong
690
384224181036
 • - Về việc: 13. Thủ tục đăng ký lại khai sinh
 • NGUYỄN THỊ SINH
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 16:21:13
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 16:21:13
 • - Ngày dự kiến trả: 27/08/2018 16:21:13
 • - Ngày có kết quả: 20/08/2018 16:26:21
  Hồ sơ 384224181036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Lạng Phong