Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5027 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
382321182304
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • ĐỚI VĂN LIỆU (164844482)
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 16:31:56
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 16:31:56
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:50:37
  Hồ sơ 382321182304 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
62
382321182293
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • TRỊNH PHƯƠNG DUY (037084000144)
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 09:39:34
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 09:39:34
 • - Ngày dự kiến trả: 29/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:42:56
  Hồ sơ 382321182293 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
63
382321182294
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • NGUYỄN THỊ XUÂN (164059100)
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 09:44:57
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 09:44:57
 • - Ngày dự kiến trả: 29/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:42:19
  Hồ sơ 382321182294 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
64
384215180930
 • - Về việc: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 • CÔNG NHẬN QSDĐ 7 HỘ TTNQ
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 15:42:10
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 15:42:10
 • - Ngày dự kiến trả: 10/12/2018 15:42:10
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 07:46:25
  Hồ sơ 384215180930 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
65
382327182141
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ NHUNG
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 11:19:16
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 11:19:16
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
66
382327182140
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • PHẠM DUY ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 11:14:22
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 11:14:22
 • - Ngày dự kiến trả: 20/09/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182140 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
67
382327182139
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRẦN NGỌC ĐỒNG
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 10:02:30
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 10:02:30
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 10:02:30
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182139 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
68
382327182138
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN VĂN TUYÊN
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 08:53:42
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 08:53:42
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 08:53:42
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182138 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
69
382327182137
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHẠM HẢI ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 08:25:05
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 08:25:05
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 08:25:05
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182137 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
70
382327182136
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHAN HOÀI SƠN
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 08:17:09
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 08:17:09
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 08:17:09
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182136 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
71
382327182135
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ BÍCH NGOAN
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 07:37:42
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 07:37:42
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 07:37:42
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182135 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
72
382327182134
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐINH NGỌC CHUNG
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 07:36:15
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 07:36:15
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 07:36:15
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182134 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
73
382327182133
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • QUÁCH THỊ PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 16:57:07
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 16:57:07
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 16:57:07
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182133 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
74
382327182132
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • CAO VĂN DUNG
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 16:41:49
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 16:41:49
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 16:41:49
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182132 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
75
382327182131
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRỊNH VĂN AN
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 16:06:44
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 16:06:44
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 16:06:44
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan