Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
382327181971
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp. (Tiếp nhận tại VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan).
 • HOÀNG ANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 10:37:56
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 10:37:56
 • - Ngày dự kiến trả: 18/07/2018 10:37:56
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:54:02
  Hồ sơ 382327181971 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
62
382327181969
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • TRỊNH THỊ DIỆT
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 16:23:45
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 16:23:45
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 16:23:45
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181969 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
63
382327181968
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN HỮU NGỌC
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 16:19:55
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 16:19:55
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 16:19:55
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181968 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
64
382327181967
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN VĂN QUÝ
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 15:54:20
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 15:54:20
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 15:54:20
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181967 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
65
382327181966
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • MÀN TRUNG THỊNH
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 15:24:20
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 15:24:20
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 15:24:20
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181966 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
66
382327181965
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • DƯƠNG VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 15:00:19
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 15:00:19
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 15:00:19
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181965 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
67
382327181964
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • THIỆU VIỆT THẮNG
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 14:42:28
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 14:42:28
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 14:42:28
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181964 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
68
382327181963
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN QUỐC HOÀN
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 14:31:30
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 14:31:30
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 14:31:30
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181963 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
69
382327181962
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN VĂN SINH
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 09:29:25
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 09:29:25
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 09:29:25
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181962 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
70
382327181961
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • ĐẶNG THANH BÌNH
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 09:24:41
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 09:24:41
 • - Ngày dự kiến trả: 16/08/2018 09:24:41
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181961 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
71
382327181960
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • LƯƠNG VĂN HUYNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 17:57:42
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 17:57:42
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181960 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
72
382327181959
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • BÙI TUẤN CƯƠNG
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 17:46:48
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 17:46:48
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181959 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
73
382327181958
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN THỊ HUỆ
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 17:40:00
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 17:40:00
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181958 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
74
382327181957
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN ĐÌNH MỘC
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 17:13:43
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 17:13:43
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181957 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
75
382327181956
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • QUÁCH CÔNG HUẤN
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 17:11:39
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 17:11:39
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181956 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan