Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3343 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
381904181018
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • LÊ BÁ LƯƠNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 07:23:23
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 07:23:23
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 07:23:23
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 07:26:14
 • Hồ sơ 381904181018 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
77
384218180232
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN VĂN SỸ
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 08:49:55
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 08:49:55
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 08:49:55
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:12:24
 • Hồ sơ 384218180232 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
78
384218180233
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • ĐINH VĂN AN
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 08:50:56
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 08:50:56
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 08:50:56
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:12:10
 • Hồ sơ 384218180233 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
79
384218180234
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI HOÀI NINH
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 09:38:53
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 09:38:53
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 09:38:53
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:11:57
 • Hồ sơ 384218180234 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
80
384218180235
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THANH NHẪN
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 16:05:55
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 16:05:55
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 16:05:55
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:11:42
 • Hồ sơ 384218180235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
81
384218180236
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THANH NHẪN
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 16:06:49
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 16:06:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 16:06:49
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:11:29
 • Hồ sơ 384218180236 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
82
384218180237
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI VĂN THOA
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 16:07:55
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 16:07:55
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 16:07:55
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:11:13
 • Hồ sơ 384218180237 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
83
384218180238
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • BÙI THỊ VUI
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 16:08:45
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 16:08:45
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 16:08:45
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 16:10:59
 • Hồ sơ 384218180238 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
84
381904180735
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 11:41:38
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 11:41:38
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 11:42:30
 • Hồ sơ 381904180735 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
85
381904180734
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 11:38:55
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 11:38:55
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 11:39:48
 • Hồ sơ 381904180734 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
86
381904180733
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 11:35:05
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 11:35:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 11:36:04
 • Hồ sơ 381904180733 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
87
381904180732
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • TRẦN ĐƯC NGHĨA
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 11:31:53
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 11:31:53
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 11:32:53
 • Hồ sơ 381904180732 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
88
381904180731
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • TRẦN ĐỨC NGHĨA
 • - Ngày nộp: 29/03/2018 11:29:12
 • - Ngày tiếp nhận: 29/03/2018 11:29:12
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2018 11:30:08
 • Hồ sơ 381904180731 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
89
384218180089
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI THỊ BÍCH NGỌT
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 14:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 14:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 14:09:36
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 15:39:21
 • Hồ sơ 384218180089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
90
384218180080
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HỒ VĂN DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 13:46:42
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 13:46:42
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 13:46:42
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:50
 • Hồ sơ 384218180080 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm