Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5056 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
382327182130
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • HÀ THỊ NGHĨA
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 15:58:19
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 15:58:19
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 15:58:19
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
77
382327182129
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • VŨ THÁI LY
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 13:57:26
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 13:57:26
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 13:57:26
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182129 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
78
382327182128
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRẦN QUỐC TOẢN
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 13:46:04
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 13:46:04
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 13:46:04
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182128 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
79
382327182127
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • MẦU NGỌC LOAN
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 09:18:28
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 09:18:28
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 09:18:28
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182127 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
80
382327182126
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN MINH TÂM
 • - Ngày nộp: 14/08/2018 09:11:41
 • - Ngày tiếp nhận: 14/08/2018 09:11:41
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 09:11:41
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182126 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
81
382327182125
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐÀO NGỌC TÚ
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 17:17:08
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 17:17:08
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182125 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
82
382327182124
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • HOÀNG VĂN CHỨC
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 15:14:34
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 15:14:34
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 15:14:34
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182124 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
83
382327182123
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN VĂN CHÍ
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 15:09:43
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 15:09:43
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 15:09:43
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182123 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
84
382327182122
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ BÍCH
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 14:42:29
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 14:42:29
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 14:42:29
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:58:47
  Hồ sơ 382327182122 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
85
382327182120
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • BÙI VĂN THỈNH
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 13:57:52
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 13:57:52
 • - Ngày dự kiến trả: 18/09/2018 13:57:52
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182120 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
86
382327182119
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • KHỔNG TRUNG PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 13:47:00
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 13:47:00
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 13:47:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
87
382327182118
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐẶNG VĂN QUỲNH
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 13:45:16
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 13:45:16
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 13:45:16
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182118 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
88
382327182117
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • VŨ THỊ THÀNH
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 10:30:36
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 10:30:36
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 10:30:36
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182117 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
89
382327182116
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHAN CHÍ LINH
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 10:18:00
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 10:18:00
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 10:18:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182116 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
90
382327182115
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN NAM THẮNG
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 10:13:26
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 10:13:26
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 10:13:26
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182115 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan