Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
382327181955
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • BÙI HỒNG QUỲNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 17:08:55
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 17:08:55
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181955 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
77
382327181954
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN ĐỨC TÂM
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 16:44:03
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 16:44:03
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 16:44:03
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181954 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
78
382327181953
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN THỊ TỊNH
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 15:32:32
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 15:32:32
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 15:32:32
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181953 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
79
382327181952
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • TRẦN QUỐC TOẢN
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 15:22:28
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 15:22:28
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 15:22:28
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181952 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
80
382327181951
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • TRẦN VĂN TOAN
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 14:54:05
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 14:54:05
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 14:54:05
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181951 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
81
382327181950
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • TRỊNH QUỐC NGỌC
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 10:34:23
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 10:34:23
 • - Ngày dự kiến trả: 15/08/2018 10:34:23
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181950 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
82
382327181949
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • BÙI VĂN SIÊU
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 09:48:27
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 09:48:27
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 09:48:27
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:52:09
  Hồ sơ 382327181949 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
83
382327181948
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • BÙI VĂN KHÁNG
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 09:44:05
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 09:44:05
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 09:44:05
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:52:09
  Hồ sơ 382327181948 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
84
382327181947
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • ĐINH VĂN THUẬN
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 09:36:54
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 09:36:54
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 09:36:54
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:52:09
  Hồ sơ 382327181947 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
85
382327181946
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • TRỊNH VĂN CHẤT
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 07:40:38
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 07:40:38
 • - Ngày dự kiến trả: 15/08/2018 07:40:38
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:52:09
  Hồ sơ 382327181946 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
86
382327181945
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • MÀN VĂN KÍU
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 18:10:27
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 18:10:27
 • - Ngày dự kiến trả: 14/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:52:09
  Hồ sơ 382327181945 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
87
382327181944
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • BÙI VĂN CƯƠNG
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 18:04:47
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 18:04:47
 • - Ngày dự kiến trả: 07/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:52:09
  Hồ sơ 382327181944 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
88
384215180436
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 13:47:58
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 13:47:58
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 13:47:58
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180436 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
89
384215180435
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • PHAN VĂN TÁM
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 10:04:08
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 10:04:08
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 10:04:08
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180435 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
90
384215180434
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • BÙI VĂN NGHỊ
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 08:30:23
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 08:30:23
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 08:30:23
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180434 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai